Stichting Bronzen Beelden Venlo

RSIN: 856759466

Postadres:
Secretaris Stichting Bronzen Beelden Venlo
Pontanusstraat 49
5921 GP te Venlo

Bankrekening: NL02 SNSB 0945 5284 77

Doel van de stichting:
De Stichting Bronzen Beelden Venlo heeft als doel het plaatsen van bronzen beelden in de Jodenstraat te Venlo van bekende Venlonaren, die in de Venlose samenleving een (zeer) belangrijke rol hebben gespeeld op het gebied van cultuur en aanverwante zaken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze drie Venlonaren zijn Frans Boermans, Funs van Grinsven en Sef Cornet.

Beleidsplan:
Om bovenvermeld doel te verwezenlijken zal sponsoring worden gezocht bij zowel bedrijven als particulieren. De verworven gelden zullen enkel worden aangewend om het doel te verwezenlijken.

Voorts worden ook de mogelijkheden onderzocht om door middel van de verkoop van miniaturen van bedoelde beelden gelden te verwerven die eveneens zullen worden ingezet ter verwezenlijking van het doel.

Het bestuur bestaat uit:
– Jos Knapen – voorzitter
– Jacques Peters –  penningmeester
– Joost Bogaerts – secretaris
– Gijs Lina – algemeen bestuurslid
– Cock Ooms – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijze hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie voor de Stichting. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Anbi:
De Stichting Bronzen Beelden Venlo heeft de status culturele Anbi verkregen van de Belastingdienst.

AVG:
Hoe de Stichting Bronzen Beelden Venlo omgaat met uw gegevens kunt u lezen in de  AVG disclaimer

Stand van zaken per 1 augustus 2020:
In principe had het (stenen) beeld van Pinda Wullem al klaar zullen zijn, maar ook hier gooide corona en de lockdown roet in het eten. Een datum voor de onthulling is er nog niet, maar het is wel de bedoeling dat Pinda Wullem nog dit jaar weer terug keert in in de binnenstad van Venlo!

Feestelijke onthulling beeld Frans Boermans in 2019 door Prins Herm I (foto Peter Janssen)
Foto: Josje Wolters

In het bijzijn van Sef’s dochter Ini Engels – Cornet, een aantal van Sef’s klein- en achterkleinkinderen, gedeputeerde Ger Koopmans en talloze genodigden en andere Venlonaren werd op paaszaterdag 20 april 2019 het beeld van de hand van de kunstenaar Charles Dumernit, feestelijk onthuld.

Sef Cornet in een typische houding als een van zijn personages uit een van de vele revues die hij, samen met zijn broer Matthieu, bedacht, schreef en uitvoerde.

 

 

 

Financiële verantwoording:

Via bijgevoegde link is het financieel jaarverslag 2019 in te zien: Jaarrekening 2019

Informatie:
Voor meer informatie, neem contact op met de secretaris via info@stichtingbronzenbeeldenvenlo.nl